Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

PŘEDSTAVUJEME ODDĚLENÍ BERUŠKY

• Oddělení Berušky navštěvují děti ve věku od 5 do 7 let

• Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Rok v kruhu“.

• Ve třídním vzdělávacím programu postupně naplňujeme dílčí vzdělávací cíle z jednotlivých
vzdělávacích oblastí prostřednictvím vzdělávací nabídky a snažíme se vést děti ke konkretizovaným
očekávaným výstupům.

• Naším záměrem je zkoumat individualitu dítěte, zdokonalovat organizaci práce tak, aby činnosti dětí
probíhaly klidně a nenásilně. Zároveň se snažíme, aby byly děti co nejlépe připraveny pro vstup do
základní školy

• Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, vyváženým poměrem spontánních a
řízených aktivit. Dítě je vzděláváno stále a průběžně, učitelka je s ním neustále v interakci a
v situacích, které jsou přirozené (volná hra, řešení konfliktu, stravování apod.) má prostor k jeho
dalšímu posunu a vzdělávání. Tato interakce přirozeně probíhá jak s jednotlivci, tak se skupinou dětí
i celou třídou.

• Personálně oddělení zajišťují – ředitelka školy, dvě učitelky a také asistentka pedagoga, která
pomáhá ve výchovně vzdělávací činnosti dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními.

• Spolupráce s rodiči
– průběžný dialog o dítěti, jeho dospívání, rozvoji a učení
– setkávání s rodiči na společných akcích mateřské školy
– průběžné informace na nástěnce oddělení – např. práce dětí
– pololetní hodnocení dítěte dle jednotlivých oblastí, doporučení mateřské školy k nástupu do školy,
rozvoji individuálních oblastí dítěte či konzultace s PPP ohledně OŠD

• Příprava na školu
– rozvoj gramotností nabídkou činností v průběhu roku. Protože v současné společnosti, označované
jako „učící se společnost“ nebo společnost znalostí se tento pojem rozšiřuje nejen na předčtenářskou
a předmatematickou, snažíme se gramotnost zahrnout i do dalších oblastí lidské činnosti. Naším
cílem je probudit u dítěte vnitřní motivaci pro objevování a získávání znalostí a pro osvojování
činností
Rozvíjíme gramotnost:
1. Tělesnou (biologická oblast)
2. Kulturní – předčtenářskou gramotnost (jazyk a řeč), IT gramotnost (média), předmatematickou
gramotnost, sociální gramotnost (já, dítě a ten druhý, dítě a společnost)
3. Přírodní (environmentální oblast)

• Práce s dětmi s OŠD, IVP, PLPP
– individuální práce dle doporučení PPP, zápis do záznamových archů pro děti v posledním roce
docházky
– průběžné vyhodnocování výchovně vzdělávací práce