Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ „SLUNÍČKA“

Třídu Sluníčka navštěvuje ve školním roce 2020/2021 celkem 24 dětí ve věku 3,5 – 5 let, z toho je 10
chlapců a 14 dívek. 4 děti mají povinnou předškolní docházku a jeden chlapec má přiznaná podpůrná
opatření.
Práce pedagogů vychází ze školního vzdělávacího programu „Rok v kruhu“, jehož podstatou je
seznamování dětí s českými tradicemi a zvyky v jednotlivých ročních obdobích. Tento program je dále
konkretizován v jednotlivých integrovaných blocích, ze kterých čerpáme pro třídní vzdělávací
program. Třídním vzdělávacím programem naplňujeme dílčí vzdělávací cíle z jednotlivých
vzdělávacích oblastí. Tyto cíle jsou naplňovány konkrétní nabídkou činností, která je tvořena ke
každému integrovanému bloku.
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích vyváženým poměrem spontánních a
řízených aktivit. Dítě je vzděláváno stále a průběžně, učitelka je s ním neustále v interakci a
v situacích, které jsou přirozené (volná hra, řešení konfliktu, stravování apod.) má prostor k jeho
dalšímu posunu a vzdělávání. Tato interakce probíhá přirozeně jak s jednotlivci, tak se skupinou i
s celou třídou.
Personální zajištění třídy: dvě učitelky a asistentka pedagoga, která pomáhá ve výchovně vzdělávací
činnosti dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními

– Personální zajištění na oddělení jsou dvě učitelky a také asistentka pedagoga,
která pomáhá ve výchovně vzdělávací činnosti dětem s přiznanými
podpůrnými opatřeními.

Rytmus dne oddělení „SLUNÍČKA“

7:00 – 8:30 Scházení dětí, spontánní činnosti dle potřeb dětí s činnostmi
řízenými učitelkou, ranní kruh, denní cvičení, hygiena
8:30 – 9:00 Svačina
9:00 – 9:30 Řízené činnosti
9:30 – 11:30 Pobyt venku
11:30 – 12:15 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí
12:15 – 14:00 Odpolední odpočinek, klidové činnosti
14:00 – 15:00 Odpolední svačina, spontánní činnosti dle zájmu dětí, pohybové
aktivity ve třídě či na zahradě, zájmové činnosti (kroužky),
vyzvedávání dětí

Časové údaje jsou
Provoz na oddělení je od 7:00 do 15:00 hod. Ráno se děti schází od 6:00 hod. na
oddělení „KYTIČKY“, odpoledne v 15:00 hod. děti přechází na oddělení „KYTIČKY“,
kde je provoz do 16:00 hod nebo se rozcházejí na kroužky. Osoba, která kroužek vede,
má zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou. Po skončení kroužku jsou děti
vráceny na odd. „KYTIČKY“, kde si je převezmou zákonní zástupci.
Časový rozvrh je vždy možno přizpůsobit režimu na oddělení.
Rituály odd. „SLUNÍČKA“

• Ranní chvilka – s dítětem se přivítáme podáním ruky, pozdravíme se, děti se
rozloučí s rodiči. Převažuje individuální práce s dítětem, volná hra, úklid.

• Ranní kruh – každý den začínáme v ranním kruhu rituálem – říkankou „Vítáme
sluníčko“ – přivítání se s dětmi i se sluníčkem. Hovoříme s dětmi o jejich
prožitcích, zážitcích z domova i ze školních akcí. Plánujeme společně, co
budeme dělat, na co se těšit, zařazujeme motivační říkanky k probíraným
tématům, opakovací a logopedické chvilky, opakujeme básničky, písničky,
připomínáme si pravidla vzájemného soužití. Popřejeme si k oslavám svátků a
narozenin – říkanka a rozdávání sladkostí (po řízené činnosti).

„Dnes je den, kdy jdem ti přát,
ať tě každý má moc rád.
Ať ti psměv v tváři září,
na co sáhneš, ať se daří.
A ve školce úspěch velký,
přejí paní učitelky!“
Říkanka k rannímu kruhu
Dobrý den, milé sluníčko, přeji ti hezký den a přeji ho i vám všem.

• Cvičení – snažíme se, aby dítě mělo každý den příležitost se dostatečně
pohybově vyžít, zařazujeme jak klasické rozcvičky, tak i rozmanitá motivovaná
cvičení, pohybové a taneční hry. Vedeme děti ke správnému držení těl,
vytrvalosti, tělesné zdatnosti, lokomočním dovednostem.

• Hygiena – následuje po cvičení, děti se přesouvají na toalety a do umývárny,
zklidnění před přesnídávkou

• Přesnídávka – děti odchází z umývárny a sami se obsluhují svačinou, se kterou
se posadí ke stolečkům. Pokud je k přesnídávce pomazánka, mají děti možnost
si ji na pečivo sami namazat. Pití mají připravené u stolečků

• Dopolední blok činností složený ze skupinové práce s dětmi, řízených činností
a volné hry:
Skupinová práce s dětmi – děti vedeme k tomu, aby spolupracovaly, vzájemně
si pomáhaly, domluvily se, hledaly optimální řešení problémů při nabízených
činnostech.
Volná hra – spontánní hry a činnosti, při kterých se děti učí navazovat sociální
kontakty se skupinou vrstevníků, spontánně se učí novým dovednostem,
návykům a postojům.
Řízené činnosti – nabízené činnosti jsou tematicky propojené, různorodé.
Vycházejí ze zájmu a zkušeností dětí, navazují na ně a doplňují je tak, aby
naplňovaly jejich klíčové kompetence.

• Pobyt venku – po dopoledním bloku je dětem nabízeno pití, přesouvají se na
toalety a do šaten, kde jsou vedeny k samostatnosti a vzájemnému pomáhání
při převlékání na vycházku nebo pobyt na školní zahradě. Upřednostňujeme
pobyt na školní zahradě před vycházkou. Základní forma činností na ŠZ je volná
hra. Zahrada i vycházky do okolí MŠ nám umožňují dlouhodobě pozorovat
některé přírodní jevy, rostliny, zvířata, sledovat proměny přírody v čase,
v ročních obdobích, učit se přírodu chránit.

• Oběd – po návratu z venku a návštěvě toalet se děti přesouvají ke stolečkům,
kde na ně čeká nalitá polévka a pití. Pro druhé jídlo si chodí jednotlivě a
samostatně. Dítě má možnost ochutnat jídla, která nejsou v rodině obvyklá,
rozšířit si svůj jídelníček a vytvářet základy zdravého životního stylu. Současně
učíme dítě základům stolování, praktickým dovednostem při sebeobsluze,
respektovat druhé a jejich individuální potřeby.

• Odpolední odpočinek – po hygieně, která následuje po obědě, si děti odnáší
židličky od stolečků k lehátkům, kde se převlékají do pyžama. Spánek a
odpočinek vychází z individuální potřeby každého dítěte. Do spánku není
nuceno, zaměřujeme se na zklidnění dítěte pomocí pohádek, příběhů, písniček.
Děti si mohou nosit z domova plyšáčka, který jim při odpočinku zabezpečí
soukromí s kouskem domova.

• Odpolední činnosti – v rámci odpoledních činností probíhá volná hra dětí,
zájmové kroužky nebo nadstandardní aktivity.

• Rutinní činnosti – děti vedeme k samostatnosti při úklidu pomůcek a hraček,
šetrnému zacházení s hračkami, dodržování pravidel při úklidu (viz třídní
pravidla – vracet věci na svá místa, úklid hraček před odchodem z MŠ, dětských
koutků apod.).